Priyam Parikh

M.E. (Mechatronics), Gujarat Technological University
B.E. (Mechatronics), SP University