Programmes

Visual Communication (Graphics)

Imon Raja

Khemraj Kala

Yaatra Khalil Khan

Salil Sakhalkar

Sharmila Sinha

Paras Vinod Doulatramani

Dr. Sudhanya Mukherjee

.

Khem Raj Kala

MBA in Retail & Marketing management; Graduate Degree, Exhibition Design & Spatial Experience (NID)

Yatra Khan

.

Call Now